Obchodní podmínky inzertního serveru TipMobile.cz

Poskytování veškerých služeb na serveru TipMobile.cz, registrovaným uživatelům se řídí následujícími obchodními podmínkami:

I. Úvod

 1. Společnost Pro Holding CZ, s.r.o. sídlem Písnická 448/5, 142 00, Praha 4, IČ: 272 30 082, zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 106179 (dále jen provozovatel), je provozovatelem internetového inzertního serveru TipMobile.cz (autobazar-cz.eu jako alias)
 2. Provozovatel poskytuje jednotlivým zadavatelům (objednatelům), fyzické starší 18 let či právnické osobě přístup ke správě vlastních inzerátů.

II. Obsah předmětu plnění

 1. Přístup k placeným službám se objednává dodatečně u objednavatele na příslušné volitelné období prostřednictvím elektronické objednávky podle aktuální nabídky a platného ceníku provozovatele (ceník je neveřejný, na vyžádání)
 2. Objednavatel se zavazuje řídit se při využívání služeb pokyny správy serveru ohledně úprav a doplňování údajů zveřejňovaných pomocí technických prostředků schválených správou serveru.
 3. Provozovatel se zavazuje řádně poskytovat objednavateli služby, jež jsou předmětem objednávky v souladu s případnými smluvními podmínkami.
 4. Objednatel  je oprávněn v rámci registrace zadávat pouze vlastní inzerci. Objednatel je povinen uvádět inzerci pouze na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou nabídku stáhnout. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci takového Objednatele smazat bez náhrady.
 5. Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
 6. Objednavatel bere na vědomí, že jeho zveřejňované údaje v rámci poskytované služby jsou přístupny všem uživatelům počítačové sítě Internet.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci poskytované služby, (včetně náhledu konkrétního inzerátu) umístit reklamu třetího subjektu, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednavatele.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporujícím těmto Podmínkám, a to bez náhrady. Pokud bude objednavatel opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je provozovatel oprávněn ke smazání celého portfolia inzerce Objednavatele.
 9. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednavatelem zadaných dat prostřednictvím Tipmobile.cz
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny za služby v souvislosti s rozšířením služby. Toto právo nemá, pokud má inzerent aktivní a uhrazené předplacené služby. Změna ceny může být promítnuta až do nových období.
 11. V případě jednorázové platby za poptávku předává provozovatel kontaktní údaje poptávajícího v takové formě, v jaké jej zadal. Provozovatel není zodpovědný za uvedení nepravdivých údajů. Na platbu za takový inzerát není možné podat reklamaci.

III.Reklamace

 1. Reklamace jsou přijímány elektronickou formou na e-mail info(zavináč)tipmobile.cz.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 30 dní ode dne, kdy objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení provozovatele.
 3. Technické potíže nebo jiné závažné okolnosti týkající se provozu serveru je objednavatel povinen oznámit provozovateli. Za technické potíže se nepovažuje vliv tzv. "Vyšší moci".
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují výkyvy v návštěvnosti jednotlivých www stránek Provozovatele.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a provozovatelem se řídí těmito podmínkami a Obchodním zákoníkem podle zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu uvedených smluvních podmínek. Tyto nově vzniklé podmínky zveřejní na stránkách serveru v plném znění. Tímto zveřejněním vstoupí nové znění smluvních podmínek v platnost, pokud není stanoveno datum pozdější.
 3. Provozovatel není odpovědný za obsah inzerátů objednatele a vyhrazuje si právo nezveřejnit údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, pokud jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek a svým obsahem neodpovídají zájmům provozovatele.
 4. Objednavatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při registraci, pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.
 5. Dále bere na vědomí, že za případné škody vzniklé jinými vlivy a třetími osobami neoprávněně manipulujícími s údaji na serveru nenese provozovatel odpovědnost.
 6. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním těchto zpráv může uživatel zaslat na info(zavináč)tipmobile.cz
Nainstalujte si prosím modul adobe flash player.
NEW